ก่อตั้ง Aderans Total Hair Beauty Solution (Thailand) Co., Ltd. นิติบุคคลดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน ปี ค.ศ. 2018